Polityka prywatności Hardy’s Industries Sp. z o.o.

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NASZYCH KONTRAHENTÓW – OSÓB FIZYCZNYCH

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest HARDY’S INDUSTRIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 44/LU3, 30-552 Kraków, KRS nr 0000384305 (Spółka). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hardysindustries.eu

[Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych]

Podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych naszych kontrahentów – osób fizycznych  jest:

 1. niezbędność wykonania umowy zawartej ze Spółką, przez okres obowiązywania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacja obowiązków nałożonych na Spółkę w przepisach prawa m.in. z zakresu prawa podatkowego, przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki do czasu przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Dobrowolność]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcia umowy ze Spółką.

[Odbiorcy danych]

Spółka udostępnia dane osobowe podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie usług księgowych, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym

[Prawa podmiotów danych]

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. W przypadku gdy podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, możecie Państwo w każdym czasie wycofać zgodę.

[Brak profilowania, przekazywanie danych do państwa trzeciego]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. Spółka wykorzystuje usługi chmurowe dostarczane przez Dropbox Inc., które Spółka wykorzystuje do przechowywania danych. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Dropbox Inc. zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTOWYCH

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest HARDY’S INDUSTRIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 44/LU3, 30-552 Kraków, KRS nr 0000384305 (Spółka). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hardysindustries.eu

[Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych]

Spółka przetwarza danych osobowych osób kontaktowych, tj. pracowników lub współpracowników:

 1. podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy ze Spółką,
 2. naszych kontrahentów (np. dostawców usług lub towarów),
 3. pełnomocników, osób uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów.

Spółka przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach:

 1. niezbędność do zawarcia umowy między Spółką a podmiotami zainteresowanymi, w tym kontaktowania się w sprawach zawarcia umowy, przedstawienia oferty etc. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości bieżącego kontaktu z osobami zainteresowanymi usługami Spółki, a także podejmowanie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 2. niezbędność do wykonywania umowy między Spółką a naszym kontrahentem, w tym kontaktu w bieżących sprawach, otrzymywania i wysyłania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

[Źródło danych osobowych]

Spółka otrzymała dane osobowe od podmiotów zainteresowanych ofertą naszej Spółki, naszych kontrahentów lub bezpośrednio od Państwa. Spółka mogła również pozyskać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG). Spółka może dysponować Państwa imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu służbowego, adresem e-mail oraz stanowiskiem.

[Okres przechowywania danych osobowych]

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w okresie wykonywania umowy z naszym kontrahentem, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku braku zawarcia umowy ze Spółką, okres przetwarzania danych osobowych wynosi 3 lata.

[Odbiorcy danych]

Spółka udostępnia dane osobowe podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie usług księgowych, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym

[Prawa podmiotów danych]

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

[Brak profilowania, przekazywanie danych do państwa trzeciego]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. Spółka wykorzystuje usługi chmurowe dostarczane przez Dropbox Inc., które Spółka wykorzystuje do przechowywania danych. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Dropbox Inc. zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ (ofertowanie etc.)

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest HARDY’S INDUSTRIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 44/LU3, 30-552 Kraków, KRS nr 0000384305 (Spółka). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hardysindustries.eu.

[Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych]

Podstawą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych jest:

 1. uzasadniony interes Spółki polegający na składaniu ofert zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez Spółkę do chwili zawarcia umowy, a w razie niezawarcia umowy przez okres 3 roku od ich pozyskania,
 2. niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w tym polegających na przesłaniu oferty handlowej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na tej podstawie do chwili zawarcia umowy, a w razie niezawarcia umowy przez okres 3 roku od ich pozyskania,
 3. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, do czasu przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Źródło danych osobowych]

Spółka może uzyskiwać dane osobowe od Państwa, względnie z powszechnie dostępnych rejestrów (CEIDG, KRS), w tym na podstawie polecenia innej osoby.

[Dobrowolność]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia jednak podejmowanie czynności zmierzające do zawarcia umowy ze Spółki, np. złożenia oferty.

[Odbiorcy danych]

Spółka udostępnia dane osobowe podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie usług księgowych, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym.

[Prawa podmiotów danych]

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. W przypadku gdy podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Prawnik może w każdym czasie wycofać zgodę.

[Brak profilowania, przekazywanie danych do państwa trzeciego]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. Spółka wykorzystuje usługi chmurowe dostarczane przez Dropbox Inc., które Spółka wykorzystuje do przechowywania danych. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Dropbox Inc. zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy.

4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest HARDY’S INDUSTRIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 44/LU3, 30-552 Kraków, KRS nr 0000384305 (Spółka). W sprawach dotyczących danych osobowych mogą Państwo się kontaktować ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@hardysindustries.eu.

[Podstawy i cel przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych osobowych]

Podstawą przetwarzania danych osobowych dla:

 • kandydatów, którzy zawrą ze Spółką umowę o pracę jest:
 1. przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 2. niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę, wówczas dane przetwarzane są na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo inne dane niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 4. uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • dla innych osób (np. B2B):
 1. niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy, wówczas dane przetwarzane są na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. uzasadniony interes Spółki – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

[Odbiorcy danych]

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. Spółka i przedstawiciele Spółki,
 2. pracownicy Spółki zajmujący się obsługą kadrowo-płacową,
 3. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Spółki,
 4. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi obsługi informatycznej,
 5. firmy świadczone na rzecz Spółki doradcze (np. kancelaria prawna, biuro rachunkowe zajmujące się obsługą kadrowo-płacową i księgową).

[Okres przechowywania danych osobowych]

Spółka będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Spółka będzie przechowywać Państwa dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

[Prawa podmiotów danych]

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawa do bycia zapomnianym. Jeśli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

[Dobrowolność]

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

[Brak profilowania, przekazywanie danych do państwa trzeciego]

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. Spółka wykorzystuje usługi chmurowe dostarczane przez Dropbox Inc., które Spółka wykorzystuje do przechowywania danych. W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Dropbox Inc. zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy.

FrenchEnglishBelgium