Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Hardy’s Industries nv

1. Algemeen

Onverminderd de toepasselijkheid van onze bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op onderhavige algemene  voorwaarden, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand, wanneer na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk bevestigt deze opdracht aan te nemen. De koper verbindt zich echter geldig door mondelinge bestelling.

2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, komt de
overeenkomst tot stand, wanneer de koper voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk bevestigd heeft het aanbod te aanvaarden. Er zal evenwel geen overeenkomst tot stand zijn gekomen, wanneer de verkoper deze bevestiging meer dan vijf kalenderdagen na het verloop van deze termijn heeft ontvangen.

2.3. De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.

2.4. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de koper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de
bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de mogelijke winstderving.

3. Eigendomsvoorbehoud

3.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het  ogenblik van de volledige betaling van hun prijs in hoofdsom, intresten en kosten.

3.2. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van nietnaleving van dit verbod, zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn aan de verkoper, bovenop de verkoopprijs en de eventuele vertragingsvergoedingen.

3.3. Worden de koopwaren verwerkt, dan wordt de verwerking geacht te gebeuren in opdracht van de verkoper, die eigenaar wordt van de na verwerking ontstane goederen, a rato van de waarde van de door de verkoper verkochte goederen.

3.4. Worden de koopwaren verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt bovendien thans reeds de toekomstige schuldvorderingen die hij ingeval van doorverkoop van de goederen, zelfs na verwerking ervan op zijn koper kan laten gelden, aan de initiële verkoper over. Door de overdracht zal de verkoper het recht hebben deze schuldvorderingen te innen. De verkoper verbindt er zich toe het gedeelte van de geïnde schuldvordering, dat meer bedraagt dan 125 % van de waarde van de verkochte goederen aan de koper terug te betalen.

4. Betaling

4.1. Alle betalingen geschieden in Euro of in de munt voorzien in de overeenkomst ; zij zijn netto berekend en discontovrij. De goederen zijn op de zetel van de verkoper betaalbaar. De betaling per overschrijving, per wissel of op een andere wijze kan niet aanzien worden als een verzaking aan deze voorwaarden en houdt geen schuldvernieuwing in. Indien de muntpariteit waarin de goederen gefactureerd worden, wijzigt ten opzichte van de Euro, behoudt de verkoper zich het recht voor het verschil in rekening te brengen.

4.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de verkoper de prijzen kunnen aanpassen,  wanneer hij aantoont dat minstens één van deze criteria tussen het afsluiten van de overeenkomst en het ogenblik van de  levering een wijziging heeft ondergaan.

4.3. De facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest opbrengen van 1,25%  per maand. Het feit dat er intresten worden bedongen, verhindert niet dat de betalingen op hun vervaldag eisbaar zijn. In  geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse  ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 250 EURO en een maximum van 2.500 EURO,
zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4.4. Alle huidige en toekomstige betalingen en kosten, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

4.5. Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, kan de koper geen enkele schuldvergelijking inroepen,  welke ook de rechten of vorderingen zijn op basis waarvan de koper schuldvergelijking wil doen gelden. Daarentegen kan de verkoper van zijn kant wel schuldvergelijking inroepen.

4.6. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur betaalbaar bij ontvangst van de goederen.

4.7. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald, disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

4.8. De prijs is exclusief belasting of taks waaronder de B.T.W.

4.9. Alle belastingen en taksen van welkdanige aard zijn ten laste van de klant.

4.9.1 Onverminderd hetgeen bepaald in deze voorwaarden, moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden  binnen acht dagen per aangetekend zending.

5. Overmacht

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, embargo, gedeeltelijke of algemene staking, beperkingen in het energieverbruik, gedeeltelijke of algemene lock-out, tekort aan vervoersmiddelen, exploitatie-ongevallen, verbod of  deviezenoverdracht, brand, inbeslagname edm. Overmacht schorst de leveringstermijn. Wanneer de verkoper wegens  blijvende overmacht in de definitieve onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zal hij het recht hebben de overeenkomst te beëindigen door eenvoudige betekening per aangetekende brief aan de koper van de reden die uitvoering van de overeenkomst verhindert. De verkoper zal in dat geval evenmin enige schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.

6. Plaats van uitvoering en toepasselijk recht

6.1. De plaats voor uitvoering van de overeenkomst is de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper. De  overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen bij onderscheiden schriftelijke voorafgaandelijke  overeenkomst een ander recht hebben toepasselijk verklaard.

7. Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Gent bevoegd.

FrenchEnglishPoland